• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Obec/mesto SIKENIČKA


Dotazníkový prieskum k PHRSR obce Sikenička na roky 2024 - 2028


Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenej volebnej miestnosti pre VOĽBY DO NR SR /30.09.2023


Počet volebných okrskov: 1


Adresa volebného okrsku a volebnej miestnosti č. 1 je v sobášnej miestnosti Obecného úradu, Sikenička č. 210


Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@sikenicka.sk


Emailová adresa na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@sikenicka.sk


Informácie pre voliča


Választási tájékoztató

Obec » Pamätihodnosti

Pamätihodnosti

kostol

Najhodnotnejšou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa, postavený v 13. storočí v neskororománskom slohu ako rotunda, pri ktorej stála samostatná zvonica. Barokovo prestavaný a rozšírený bol v 18. storočí a roku 1887 predĺžená bola loď a v roku 1948 bol zmodernizovaný podľa projektu staviteľa Gézu Kissa. Kostol bol obnovený roku 1993.
Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a pred štítovú fasádu predstavanou vežou. Novšia časť lode je širšia. Fasády kostola členia len okná s oblým zakončením, štítové priečelie a vežu aj lizénové rámy. Presbytérium je zaklenuté konchou, loď má rovný strop.
Nad vchodom do lode kostola je organový chór. Hlavný oltár z konca 19. storočia mal barokový obraz sv. Martina biskupa z 2. polovice 18. storočia, ktorý kostolu darovala rodina Pálffyovcov, ale stratil sa. V novšej časti lode sú bočné oltáre. Pod organovým chórom je Lurdská jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie, postavená na konci 70. rokov 20. storočia. Baroková kazateľnica pochádza z 2. polovice 18. storočia, na parapete má pozlátené reliéfy dvoch evanjelistov, baldachýn je zakončený dreveným krížom.
Vo veži sú zavesené tri bronzové zvony; veľký zvon zasvätený Panne Márii patrónke Uhorska z roku 1939 vylial zvonolejár László Szlezák z Budapesti; malý zvon dali vyliať r.k. veriaci Sikeničky roku 1877 u Ferenca Walszera; umieráčik zasvätený sv. Antonovi dal János Mészáros so synom roku 1924 vyliať u zvonolejára Richarda Herolda z Chomutova.


Sakrálne pamiatky

pamiatka1

Pred priečelím kostola sa nachádza pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny, ktorý dali roku 1944 postaviť tunajší urbárski gazdovia. Pamätník obeliskového tvaru na vrchole zdobí plastika Turula, ktorý v rokoch 1945 - 1993 uschovával István Jónás. Pamätník ukrytý v húštine krovín bol roku 1993 opravený a jeho okolie upravené. Na tabuli z čierneho mramoru je vyrytých 22 mien obetí I. svetovej vojny a 67 menami obetí II. svetovej vojny.

pamiatka2

Pred r. k. farou sa nachádza pieskovcový kríž s pieskovcovým korpusom z 1. polovice 19. storočia pôvodne stojaci v starom cintoríne. Do 50. rokov 20. storočia bol jednou zo zastávok púťového sprievodu. Na vyššom štvorcovom podstavci kríža nie je nápis. Okolo je kovaná ohrada.

pamiatka8

Ústredný kríž dnešného cintorína s liatinovým korpusom pochádza zo začiatku 20. storočia.

pamiatka6

V zaniknutom cintoríne sa nachádza pieskovcový ústredný kríž, ktorý ku cti Boha dal postaviť miestny farár Ferenc Tulok. Zomrel 18. novembra 1814 a je zrejme pod ním pochovaný. Horná kamenná časť kríža s kamenným korpusom sa zrútila, jeho zánik by bol značnou stratou pre obec.

pamiatka3

Pred domom č. 5 stojí pieskovcový prícestný kríž s liatinovým korpusom, postavený roku 1916 na slávu Boha Jánosom a Sándorom Mészárosovcami, miestnymi mlynármi. Okolo je kovaná ohrada.

pamiatka7

Pred domom č. 152 stojí prícestný kríž z umelého kameňa s liatinovým korpusom, ktorý roku 1935 dala na slávu Boha postaviť vdova Sándora Jónása Gizella Janig s rodinou. Okolo je kovaná ohrada.

pamiatka5

Na dolnom konci obce pri hlavnej ceste sa nachádza Božia muka postavená v 19. storočí. Pôvodne stála na hone Papföld a sem bola prenesená obcou r. 1914. Je to štíhla štrvorcova stavba zakončená trojuholníkovým štítom. Vo výklenku s polkruhovým zakončením je socha Máriinho Nepoškvrneného Srdca.

pamiatka4

Pri ceste do Štúrova za obcou (pri hospodárskom dvore PD) stojí drevený prícestný kríž s liatinovým korpusom zo začiatku 20. storočia a bol obnovený okolo roku 1950.

trojvrsie

V strede obce v roku 1940 skauti firmy GANZ-MÁVAG z Budapešti (tu mali letný tábor) z kameňa vybudovali symbolické trojvršie (Matra, Fatra, Tatry), používané ako držiak na zástavy. V roku 1945 bolo toto trojvršie zničené, ale v roku 2009 rtavbu obnovili.


Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička