• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
Obecný úrad » Ako vybaviť » Osvedčovanie podpisov a listín

Ako vybaviť

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov

K vybaveniu potrebujete:

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis
 • občiansky preukaz, u cudzincov cestovný pas

Poplatok: 1,50 €

Upozornenie:

 • Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii matričného úradu!
 • V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.
 • Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.
 • Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny
 • fotokópia listiny
 • občiansky preukaz, u cudzincov cestovný pas

Poplatok: 1,50 € za každú stranu

Upozornenie:

 • Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.
 • Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
 • Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku.
 • Neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy, geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy, služobné preukazy a obdobné preukazy.

Preberanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov

K vybaveniu potrebujete:

 • občiansky preukaz
 • kolková známka v hodnote 4 € pre Generálnu prokuratúru SR v Bratislave
 • tlačivá žiadostí na výpis alebo na odpis z registra trestov - sú k dispozícii na obecnom úrade

Poplatok: 1,50 €


Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Fax: +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička