• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4

Obec/mesto SIKENIČKA


Dotazníkový prieskum k PHRSR obce Sikenička na roky 2024 - 2028


Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenej volebnej miestnosti pre VOĽBY DO NR SR /30.09.2023


Počet volebných okrskov: 1


Adresa volebného okrsku a volebnej miestnosti č. 1 je v sobášnej miestnosti Obecného úradu, Sikenička č. 210


Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@sikenicka.sk


Emailová adresa na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@sikenicka.sk


Informácie pre voliča


Választási tájékoztató


Oznamy

24.01.2017

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP
so sídlo ul. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo


Kontakt:

Ing. Brigita Krakovská – samostatná odborná referentka
tel. kontakt: 0911 268 834



Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Utorok: 13:00 - 15:30
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00


14.04.2016

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky materskej školy v Sikeničke

Obec Sikenička podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje


v ý b e r o v é    k o n a n i e


na obsadenie funkcie riaditeľky materskej školy v Sikeničke.



Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie pedagogického smeru
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • znalosť slovenského a maďarského jazyka

Iné kritéria a predpoklady:

 • organizačné a riadiace predpoklady
 • bezúhonnosť
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • práca s počítačom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška
 • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • štruktúrovaný životopis
 • návrh koncepcie a rozvoja školy
 • odpis registra trestov, nie starší ako tri mesiace

Dátum podania prihlášky s požadovanými dokladmi: do 18.05.2016 do 14.00 hod. v uzavretej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE MŠ “ – neotvárať – na adresu:

Obecný úrad Sikenička, 943 59 Sikenička č. 210




Stiahnúť

20.07.2013

1. stretnutie partnerských miest a obcí

Dňa 5.-6. júla 2013 sa úspešne uskutočnilo 1. stretnutie partnerských miest a obcí v Sikeničke. Cieľom dvojdňovej akcie bolo stretnutie európskych občanov Slovenska, Maďarska, Poľska a Rumunska. Návštevníkov sme čakali s bohatým programom. I napriek nepriaznivého počasia sme mali veľa návštevníkov. V programe sa predstavili partnerské mestá a obce svojim kultúrnym bohatstvom.



Podrobnosti >>>

Stratégia rozvoja partnerstva >>>

20.06.2013

Pozvánka na 1. stretnutie partnerských miest a obcí

pozvanka plagat

Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube icon



To the top icon

© 2016 Obec Sikenička