• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4

Oznamy

01.05.2019

Výstavba výhliadkovej veže

Názov projektu:

Zvyšovanie atraktivity našich družobných obcí


Názov hlavného partnera:

Szob Város Önkormányzata


Názov partnera:

Obec Sikenička


Hlavný cieľ projektu:

Cieľom nášho projektu je prehĺbiť prepojenie medzi dvoma pohraničnými miestami - mestom Szob a obcou Sikenička a zvyšovanie atraktivity týchto miest - vytvoriť nové atrakcie v oboch osadách. V meste Szob sa uskutoční rozšírenie rekreačného parku umiestnením prvkov multifunkčného ihriska, a obec Sikenička získa impozantnú vyhliadkovú vežu.


Začiatok realizácie:

01/05/2019


Ukončenie realizácie:

30/09/2019


Rozpočet:

35 955 €logo logo

10.04.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky
logo logo

11.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 201914.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy 2018Oznámenie


Oznamujeme občanov, že kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obci môžu kandidáti odovzdať do 11. septembra 2018.

Na obecnom úrade v pracovných dňoch od 8.00- 16.00 hod. po 16.00 hod. u pani Rozálii Krajniakovej pod č.d 167 / tel.: 0907 716 131.Tájékoztató


Tudatjuk polgárainkkal, hogy a helyhatósági választásokra a jelölőlistákat az induló polgármester és képviselő jelöltek 2018 szeptember 11-ig adhatják le.

Munkanapokon 8.00- 16.00-ig a községi hivatalban, 16.00 óra után pedig Krajniak Rozáliánál a 167-es házszám alatt / tel.: 0907 716 131.

30.06.2018

Zverejnenie zámeru24.01.2017

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP
so sídlo ul. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo


Kontakt:

Ing. Brigita Krakovská – samostatná odborná referentka
tel. kontakt: 0911 268 834Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Utorok: 13:00 - 15:30
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00


14.04.2016

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky materskej školy v Sikeničke

Obec Sikenička podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje


v ý b e r o v é    k o n a n i e


na obsadenie funkcie riaditeľky materskej školy v Sikeničke.Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie pedagogického smeru
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • znalosť slovenského a maďarského jazyka

Iné kritéria a predpoklady:

 • organizačné a riadiace predpoklady
 • bezúhonnosť
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • práca s počítačom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška
 • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • štruktúrovaný životopis
 • návrh koncepcie a rozvoja školy
 • odpis registra trestov, nie starší ako tri mesiace

Dátum podania prihlášky s požadovanými dokladmi: do 18.05.2016 do 14.00 hod. v uzavretej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE MŠ “ – neotvárať – na adresu:

Obecný úrad Sikenička, 943 59 Sikenička č. 210
Stiahnúť

Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Fax: +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička