• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
Obecný úrad » Ako vybaviť » Životné prostredie

Ako vybaviť

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive. Tlačivo na stiahnutie.

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2,
 • pri obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Prílohy žiadosti:

 • situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
 • kópia listu vlastníctva,
 • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Poplatok:

 • fyzické osoby: 10 € ,
 • právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 100 €.

Doba vybavenia:

V súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.


Vydávanie rybárskych lístkov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Potrebné je predložiť:

 • platný občiansky preukaz

Poplatok:

 • rybársky lístok týždenný: 1,50 €,
 • rybársky lístok mesačný: 3 €,
 • rybársky lístok ročný: 7 €,
 • rybársky lístok trojročný: 17 €,
 • od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov.

Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Fax: +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička